Juridische kennisgeving

Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Milestone AV Technologies LLC ("Milestone"). Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website bezoekt of gebruikt, aangezien deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van de website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We behouden ons te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken gedeelten van deze voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Milestone behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving aan de klant, de aangeboden/bekendgemaakte prijsstelling voor de producten en/of diensten op deze website of enige andere website van Milestone te wijzigen. Een dergelijke beslissing is geheel en uitsluitend ter beoordeling van Milestone.

Privacy

In ons Privacybeleid vindt u de regels en praktijken op het gebied van privacy die gelden voor uw bezoek aan onze website.

Kwaliteit van de informatie

De informatie op deze website wordt in goed vertrouwen verstrekt, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de inspanningen van Milestone om nauwkeurige informatie te verstrekken, is het niet mogelijk om volledig te garanderen dat alle informatie voortdurend bijgewerkt, accuraat, correct en compleet is. Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden, fouten en weglatingen bevatten. ALS ZODANIG ACCEPTEERT MILESTONE GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, DOET GEEN ENKELE BEWERING OMTRENT, EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE ACTUALITEIT, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, EN NEEMT GEEN VERPLICHTING OP ZICH OM ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE ACTUEEL TE HOUDEN.

Wanneer u een online account aanvraagt, hebt u toegang tot prijzen voor dealers, orderstatus en -tracering, historie van orders en facturen en de mogelijkheid om inkooporders te plaatsen. De beheerder, door Milestone's ERP-systeem vastgesteld als degene die de mogelijkheid heeft om orders te plaatsen, is verantwoordelijk voor het vaststellen van aanvullende toegangsrechten tot deze informatie. Zelfs al wordt deze informatie verstrekt in een veilige online omgeving, is Milestone niet verantwoordelijk voor onderhoud van administratieve toegang voor gebruikers.

Alle prijsinformatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de ontvanger.  Het is de ontvanger verboden om deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milestone te onthullen aan externe partijen.

Eigendomsinformatie

Deze website kan eigendomsverklaringen en auteursrechtelijke informatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden gerespecteerd en gevolgd.

Milestone wenst via de website geen vertrouwelijke informatie of informatie waarop eigendomsrechten berusten van andere partijen te ontvangen. Wanneer u informatie of materiaal via onze website verzendt, wordt dergelijke informatie beschouwd als NIET vertrouwelijk.

Auteursrechten

Alle content op deze website is eigendom van Milestone en wordt beschermd door het auteursrecht in de Verenigde Staten en het internationale auteursrecht, als collectief werk en als compilatie, alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Milestone is eigenaar van diverse handelsmerken en dienstverleningsmerken, waarvan vele zijn gedeponeerd in een of meer landen, alle rechten voorbehouden. DEZE MERKEN MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MILESTONE.

Overige handelsmerken en dienstverleningsmerken op deze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars of leveranciers, alle rechten voorbehouden. Verwijzing naar een bedrijf, product, dienst of publicatie houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van dat bedrijf, dat product, die dienst of die publicatie.

Alle producten op deze website zijn handelsmerken van Milestone, tenzij anders wordt aangegeven.

Koppelingen naar andere websites en diensten

Milestone heeft geen invloed op de beschikbaarheid of content van websites met een koppeling van of naar onze website. We raden u aan de algemene gebruiksvoorwaarden op deze websites te lezen om op de hoogte te zijn van hun praktijken en afspraken.

Recensies

In de volledige mate die door de wet wordt toegestaan, wijst Milestone elke aansprakelijkheid af voor recensies die op de websites van het bedrijf worden geplaatst.

Vrijwaringsverklaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

DE GEGEVENS DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT EN DE DAARAAN GERELATEERDE COMMUNICATIE WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN EN ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN, EN ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR INFORMATIEDOELEINDEN. MILESTONE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE SOORT DAN OOK, IMPLICIET NOCH EXPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE DEZE WEBSITE BEVAT. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO IS.

IN DE VOLLEDIGE MATE DIE DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN, WIJST MILESTONE ELKE GARANTIE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING. MILESTONE GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, DE BIJBEHORENDE SERVERS OF VERZONDEN E-MAIL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. MILESTONE IS GEEN ENKELE PARTIJ AANSPRAKELIJKHEID VERSCHULDIGD VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN EEN ANDERE WEBSITE DIE DOOR EEN HYPERLINK IS VERBONDEN AAN DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW SYSTEEM VOOR INFORMATIEAFHANDELING OF ANDERSZINS, ZELFS ALS MILESTONE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U NEEMT ALLE KOSTEN VOOR DE NOODZAKELIJKE SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE VOOR UW REKENING.

BEPAALDE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN VAN GARANTIE TOE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, IS HET MOGELIJK DAT ENKELE OF ALLE AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN DIE OP DEZE PAGINA WORDEN VERMELD, NIET VOOR U GELDEN.

Geldende wetgeving

Door deze website te openen, te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Minnesota van toepassing zijn op de algemene gebruiksvoorwaarden en op enig geschil dat tussen u en Milestone kan ontstaan.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u Milestone, de aangesloten bedrijven, en hun respectieve directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers, vrijwaart van en beschermt tegen alle claims en onkosten, met inbegrip van advocaatkosten, die voortkomen uit uw gebruik van deze website.

Vragen

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de website van Milestone of deze juridische kennisgeving kunt u richten aan onze webmaster op marketing@milestone.com.